OFERTA

Oferujemy kompleksową obsługę procesu inwestycyjno-budowlanego wykonania planowanego przedsięwzięcia.

W ramach oferowanej usługi proponujemy m.in. na etapie:

1. Przygotowania:

 • uzyskanie niezbędnych warunków wykonania przedsięwzięcia,
 • opracowanie programu,
 • przeprowadzenie prac przedprojektowych,
 • przygotowanie i uzgodnienie koncepcji programowej przedsięwzięcia,
 • prowadzenie postępowania o uzyskanie warunków zabudowy,
 • przygotowanie materiałów do projektowania,
 • sporządzenie wstępnego budżetu,
 • udział w wyborze projektanta,

2. Projektowania:

 • opracowanie projektu budowlanego,
 • opracowanie projektu wykonawczego,
 • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę
 • przygotowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich,
 • przygotowanie budżetu planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego,
 • przygotowanie materiałów przetargowych,
 • wstępną organizację prowadzenia planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego,
 • opracowanie harmonogramu wykonania przedsięwzięcia,

3. Realizacji:

 • udział w postępowaniu wyłonienia wykonawcy,
 • udział w przekazaniu wykonawcy placu budowy wraz w wymaganą dokumentacją budowy,
 • przygotowanie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego,
 • prowadzenie nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego,
 • prowadzenie wykonawstwa przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach zastępstwa inwestycyjnego lub usługi „Inżyniera Kontraktu”,
 • przedkładanie okresowych raportów o stanie zaawansowania wykonawstwa,
 • udział w prowadzonych odbiorach technicznych, w tym odbiorze końcowym,
 • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
 • rozliczenie przedsięwzięcia inwestycyjnego,
 • przekazanie przedsięwzięcia inwestycyjnego do realizacji,

4. Eksploatacji:

 • udział w przeglądach gwarancyjnych,
 • przeprowadzanie ocen stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym opracowanie opinii technicznych,
 • sporządzenie  inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej obiektów budowlanych,
 • udział w okresowych przeglądach obiektów budowlanych,
 • sporządzanie  wymaganej dokumentacji obiektu,
 • sporządzenie niezbędnej dokumentacji remontowej oraz nadzór nad jej przeprowadzeniem.